regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ „NOWA KSIĘGARNIA”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” bądź „Administratorze” – należy przez to rozumieć Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy pod nr. 113/85, NIP: 5213468244;

„Księgarni” – należy przez to rozumieć księgarnię internetową „Nowa Księgarnia”, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem: www.ksiegarnia.nowyteatr.org, nr tel.: 515 380 794, e-mail: ksiegarnia@nowyteatr.org;

„Towarze” – należy przez to rozumieć publikacje książkowe i czasopisma w postaci drukowanej i elektronicznej, płyty CD i DVD, jak również wszelkie wyroby papiernicze takie jak kalendarze i kartki pocztowe oraz gadżety związane z logo Sprzedawcy takie jak plecaki i kubki;

„Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie działalności Księgarni;

„Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie działalności Księgarni, a niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

Użytkowniku” – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Księgarnię;

„Cenie” – należy przez to rozumieć podaną w polskich złotych cenę Towaru brutto, tj. cenę zawierającą należny podatek VAT, niezawierającą kosztów dostawy;

Dostawie” – należy przez to rozumieć rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy;

Koszyk” – należy przez to rozumieć listę Towarów sporządzoną na podstawie wyborów Klienta;

Miejsce wydania rzeczy” – należy przez to rozumieć adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta, pod który Towar ma zostać dostarczony;

Płatność” – należy przez to rozumieć metodę dokonania przez Klienta zapłaty za Towar i Dostawę;

Zamówienie” – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Księgarni, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość kupowanych Towarów, rodzaj Dostawy, sposób Płatności, Miejsce wydania rzeczy, dane Klienta;

Kodeks cywilny” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.;

RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze sprost.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Księgarni i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Każdy odwiedzający Księgarnię zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zamieszczone w Księgarni teksty, grafiki, fotografie, materiały audio i wideo stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i są przedmiotem autorskich praw majątkowych i pokrewnych Sprzedawcy lub osób trzecich, od których Sprzedawca uzyskał licencje oraz jako takie polegają ochronie prawnej.
 4. Informacje o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 3

 1. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWNIENIA
 2. Klient składa Zamówienie poprzez:
 3. wybór Towarów, dodając je do Koszyka;
 4. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami pojawiającymi się na stronie Księgarni;
 5. zatwierdzenie podsumowania Zamówienia, zawierającego: wybrane Towary oraz ich ilość; Cenę Zamówienia; sposób i koszt Dostawy oraz oświadczenie o akceptacji przez Klienta Regulaminu.
 6. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone następujące, identyfikujące Klienta, dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; adres Dostawy bądź wskazanie, że odbiór Towaru nastąpi osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy; numer telefonu kontaktowego. Brak poprawnych danych skutkować będzie brakiem realizacji Zamówienia.
 7. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu. Złożona przez Klienta oferta wiąże Sprzedawcę tylko, jeżeli Sprzedawca wyśle niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podania przyczyny.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zaś w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności poprzez system płatności online, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu, w terminie 3 dni od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności Ceny i kosztów Dostawy. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca potwierdził przyjęcie Zamówienia.
 2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może ulec przedłużeniu.
 3. W przypadku wystąpienia przesłużenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określi nowy termin jego realizacji. Jeśli podany przez Sprzedawcę nowy termin realizacji zamówienia jest dla Klienta nieodpowiedni, Klient, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zrezygnować z Zamówienia. Rezygnacja z Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia złożonego przez Klienta i wygaśnięcie obowiązywania umowy bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron.

§ 5

ZASADY DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca dostarcza zmówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient zaznaczył w elektronicznym formularzu pozycję:
 3. 1) „Paczkomaty InPost” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez InPost;
 4. 2) „Pocztex Kurier 48” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską;
 5. 3) „Dostawa do siedziby Sprzedawcy” – Klient obiera Towar z siedziby Sprzedawcy osobiście,
 6. wszystko powyższe z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 7. Koszty Dostawy Zamówienia ponosi:
 8. 1) gdy wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 100 zł – Klient w wysokości 12 zł (12 zł przy płatności przy odbiorze);
 9. 2) gdy wartość zamówienia wynosi powyżej 100 zł – Sprzedawca.
 10. Dostawa do siedziby Sprzedawcy i osobisty odbiór Zamówienia przez Klienta są bezpłatne.
 11. W przypadku, gdy Klient podał adres Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się a Sprzedawca, po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, informuje Klienta o opłatach należnych za Dostawę. Klient w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ww. informacji akceptuje opłaty należne za Dostawę bądź odmawia swojej akceptacji. Brak akceptacji lub jej odmowa w ww. terminie spowoduje anulowanie Zamówienia złożonego przez Klienta i wygaśnięcie obowiązywania umowy bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Dostawie wynikające z:
 13. podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy;
 14. zaistnienia okoliczności siły wyższej;
 15. przyczyn leżących po stronie podmiotu realizującego Dostawę.
 16. Uprawnienia osób odbierających Zamówienie do odbioru Towaru nie będą przez Sprzedawcę weryfikowane.

§ 6

CENA I ZAPŁATA CENY

 1. Cena za dany Towar wraz z kosztami Dostawy podana w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Zapłata Ceny i kosztów Dostawy może zastąpić w następujący sposób:
 3. gotówką bądź kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) przy odbiorze Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 11 do 19;
 4. 2) gotówką bądź kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) przy obiorze Zamówienia w miejscu Dostawy w przypadku wyboru Dostawy za pomocą usługi „Pocztex Kurier 48”, albo
 5. 3) poprzez system płatności online – za pomocą operatora „PayU” w każdym przypadku (każda opcja Dostawy).
 6. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, Klient zobowiązany jest odebrać Towar i zapłacić Cenę w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia.
 9. Brak zapłaty w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, spowoduje anulowanie Zamówienia złożonego przez Klienta i wygaśnięcie obowiązywania umowy bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron. Sprzedawca poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia z powyższych przyczyn za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Klient zobowiązany jest do używania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zastosowaniem wszelkich wskazówek i instrukcji, jeśli takie załączone zostały do Towaru.
 2. W przypadku, jeśli Towar ma wady, Klient uprawiony jest do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa bądź elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcy, tj. ksiegarnia@nowyteatr.org.
 3. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Klienta (imię i nazwisko albo firmę Klienta), numer Zamówienia, wskazanie Towaru, którego dotyczy reklamacja, adres Klienta, adres e-mail Klienta oraz dokładny opis wad Towaru. Wraz z reklamacją Klient zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy Towar, którego reklamacja dotyczy, chyba że Klient żąda obniżenia Ceny, w takim przypadku Klient powinien przesłać Sprzedawcy wyraźne fotografie wad Towaru.
 4. Jeśli Towar zawiera wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiony albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy reklamację składa Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, co Sprzedawca jest obowiązany uczynić w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towarów, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym dla Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 powyżej. W terminach, o których mowa w niniejszym ustępie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny z powodu wad Towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru albo usunięcia wady.
 7. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub w razie odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy dokument reklamacji oraz Towar na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie przez niego wysłana na adres podany przez Klienta przy składaniu reklamacji i zostanie udzielona w takiej samej formie, jak reklamacja Klienta. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie odniósł się do jego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W razie dochodzenia przez Klienta przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 11. Jeżeli z powodu wady fizycznej Towaru Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu Ceny, może on żądać na zasadach określonych w art. 566 Kodeksu cywilnego naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o wadzie.

§ 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 3. Konsument w terminie 14 dni od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
 4. gdy wybrany przez Konsumenta sposób Dostawy jest inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających koszt najtańszej Dostawy;
 5. bezpośrednio związanych ze zwrotem Towaru.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 7. w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa;
 8. w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy, tj. ksiegarnia@nowyteatr.org.
 9. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy, o której mowa w ust. 2 powyżej. Formularz ten stanowi również załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na stronie Księgarni pod adresem: http://ksiegarnia.nowyteatr.org/strona/regulamin
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, odsyłając go na adres siedziby Sprzedawcy bądź dostarczając go osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej oraz ust. 9 poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (w przypadku dokonania przez Konsumenta zapłaty kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy, przypisany do karty płatniczej Konsumenta), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest sprzedaż Towarów:
 16. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami;
 17. będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo będących programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. dziennikami, periodykami lub czasopismami, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z zawarciem umowy na podstawie Regulaminu dochodzi do przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, będącego osobą fizyczną, w postaci:
 2. imienia i nazwiska;
 3. adresu e-mail;
 4. adresu Dostawy;
 5. numer telefonu
 6. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy pod nr. 113/85, NIP: 5213468244.
 7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych Sprzedawcy jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 9. wykonania umowy przez Sprzedawcę (realizacji Zamówienia), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 10. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 11. wykonania celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 12. W celu realizowania przez Sprzedawcę działań marketingowych Sprzedawca, w niektórych przypadkach, wykorzystuje profilowanie. Profilowanie oznacza, że Sprzedawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w § 10 Regulaminu.
 13. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klienta mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności podmiotom realizującym Dostawę zamówień i obsługę Zamówień, wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 14. Dane osobowe będą przez Sprzedawcę przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych na podstawie Regulaminu oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
 15. Zgodnie z RODO, Klientowi, przysługuje prawo do:
 16. dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz otrzymania ich kopii;
 17. sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 18. żądania usunięcia danych lub ich przetwarzania;
 19. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 20. W celu skorzystania z uprawień, o których mowa w ust. 8 powyżej Klient może skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 21. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować niemożność realizacji Zamówienia i tym samym niemożność zawarcia umowy na podstawie Regulaminu.

§ 10

POLITYKA COOKIES

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Księgarni. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości strony internetowej Księgarni do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W ramach Księgarni stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Księgarni stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Księgarni, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Księgarni;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Księgarni;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Księgarni;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Księgarni.
 16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdej chwili.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie upubliczniony w Księgarni i będzie skuteczny wobec umów zawartych po upublicznieniu zmiany.
 3. Zmianę Regulaminu uważa się za dokonaną z chwilą jej upublicznienia.
 4. Zmiana danych Sprzedawcy lub danych kontaktowych Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Księgarni mogą być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy ksiegarnia@nowyteatr.org.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2020 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 8. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie sprawy dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

……..…..…………………………….

Miejscowość i data

Nowy Teatr

ul. Madalińskiego 10/16

02-513 Warszawa

e-mail: [_]

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………

Adres Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………...

Data odbioru zamówienia: ………………………………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na zwrot płatności na nr rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeśli formularz jest przysyłany w wersji papierowej)

*Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl